Themababbel

Verbinding met jezelf & de a(A)nder

Themababbel

Bij de BuurtBar willen we dieper in gesprek gaan rond waarden en thema's die we belangrijk vinden. Die waarden geven zin aan ons leven. We zetten elke maand een thema in de kijker dat de waarde die we belangrijk vinden uitdrukt.

Samen willen we een traject afleggen van groei zodat die thema's meer en meer deel uit maken van ons persoonlijk leven en de samenleving. Maandelijks bespreken we tijdens de themababbel op de derde dinsdag van de maand (10u-11u30):

- wat dit thema voor ieder van ons betekent

- hoe de figuur van Jezus ons kan inspireren om de waarde uit te leven

- wat dit kan betekenen voor ons en onze huidige maatschappij

Door hierover in gesprek te gaan, ontdekken we waar we zelf staan. Welke waarden vinden we belangrijk en hoe worden we de beste versie van onszelf? Persoonlijke groei gebeurt niet vanzelf. Het is een heel bewust proces in interactie met de mensen om ons heen. Tijdens de themababbels hopen we samen op weg te gaan en de betekenis van ons leven in een groter perspectief te zien.

Iedereen die graag wat dieper ingaat op deze thema's is welkom, ongeacht wat je achtergrond is.

Elke derde dinsdag van de maand verwelkomen we je graag fysiek in Het Blauw Huis of digitaal op Zoom wanneer de coronacijfers/maatregelen fysiek even niet toelaten.

GEDULD

Geduldig zijn is....

  • de ander kansen geven om te leren en fouten te maken

  • vertrouwen dat het wel goed komt

  • het vermogen om vertraging te verdragen

  • niet opgeven


Volgens Wikipedia wordt het woord geduld gebruikt als: het vermogen moeilijke omstandigheden met kalmte te verduren. Geduld geldt als een deugd; het tegendeel ervan is ongeduld. Iemand wordt als geduldig aangeduid als deze in staat is te leven met onvoldane verlangens of onvervulde wensen, of de vervulling hiervan al dan niet bewust uit te stellen.

Geduldig zijn is nodig bij verschillende aspecten van het leven. Het spreekwoord zegt dat haast en spoed zelden goed is. Het is een thema dat aansluit bij de leefwereld en de noden van ieder van ons. Het heeft te maken met de kwaliteit van onze relaties die ons ter harte gaan. Als we zien dat de ander net zo geliefd en kostbaar is als wij, dan maakt dat ons ook geduldig en verdraagzaam. Geduld en nederigheid (het thema van vorige maand) vormen de basis voor eenheid en vrede. Heel wat relaties worden verstoord door een gebrek aan geduld. Carel Vosmaer vermeld in die context dat het huwelijk ook een leerschool is, bovenal de hogeschool van het geduld. Jan Ligthort stelt dat opvoeding een kwestie van liefde, geduld en wijsheid is, wat elke ouder uit ervaring weet. In de Bijbel lezen we: Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. ... Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. (1 Korintiërs 13:4-7)


Geduld is een van onze maandthema's. We merken dat er nood is aan samen spreken over belangrijke dingen van het leven. We denken daarbij ook na over ons eigen functioneren.

Iedereen is welkom om samen een tasje koffie te drinken en ervaringen uit te wisselen rond het maandthema. Freddy Mantels begeleidt het gesprek en inspireert ons met Bijbelse wijsheden.

Wanneer? elke derde dinsdag van de maand 2022, 10u tot 11u30

Waar? het Blauw Huis (parking Stadswal als je met de auto komt)

Graag eens deelnemen? Geef een seintje aan Miet via 0494 344174 of loop gewoon binnen!

Alpha - verbinding met de Ander

We starten met een nieuwe Alpha van zodra we voldoende deelnemers hebben.

Geef ons gerust een seintje mocht je interesse hebben of meer info willen.

WAT HOUDT DE ALPHA IN?

Samen ervaringen uitwisselen over hoe geloven in deze tijd je leven kan verrijken.

Met anderen op zoek gaan naar hoe we waarde(n)vol kunnen leven.

Dat is Alpha.

Christelijke instituten zijn in onze samenleving vandaag de dag minder in trek. Als mens zijn we wel nog steeds op zoek naar de zin van ons bestaan. De christelijke boodschap is een boodschap van HOOP. Hierover in gesprek gaan in een veilige omgeving geeft ons houvast. In onzekere tijden waarin we overspoeld worden met informatie helpt samen spreken ons om goede keuzes te maken. Iedereen is welkom (bij Oasis denken we niet in hokjes :) ) om te kijken welke inspiratie het leven en de boodschap van Jezus ons kan brengen.

We starten met een gezellige soep/broodjes lunch om elkaar beter te leren kennen. Bij het bespreken van een geloofsthema mag elke ervaring, vraag of bedenking gedeeld worden. Het is door de open gesprekken die dan loskomen dat de betekenis en waarde van het onderwerp voor ons leven verduidelijkt wordt.

Welkom!


Wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha bijeenkomst. Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelovig bent.

Alpha is gratis, gezellig en inspirerend.

Meer info: Alpha Vlaanderen

Vrijwilliger Freddy Mantels in beeld


"Om mij gelukkig te voelen heb ik er nood aan om iets te mogen betekenen.

De mogelijkheid die de BuurtBar mij biedt om mijn gaven te gebruiken geeft dan ook veel voldoening."


'De BuurtBar wilde een Alpha opstarten. Omdat ik als gepensioneerde leerkracht PGO graag lesgaf en in het bijzonder vanuit de gespreksvorm, heb ik toegezegd om dat te leiden. Het sprak me aan dat het gekoppeld werd aan een kleine maaltijd. Dat ging door bij een gastgezin. Het ging daarbij vooral om de ontmoeting en verbinding. Samen eten doet een band ontstaan en geeft ruimte om te delen wat er in je hart leeft. De leerstof stond niet centraal, maar het gesprek. En dat is levensecht leren. Dat is ook de manier waarop Jezus mensen benaderde. Hij had oog en hart voor wat er in hen omging. Hij doorbrak vooroordelen om mensen te bereiken. Hij bracht hoop en vreugde. Denk maar aan de Samaritaanse vrouw die in de brandende zon alleen water kwam putten. Ze was blijkbaar niet gewenst bij de groep vrouwen die in de koele morgen water kwam putten. Jezus spreekt haar tot haar verbazing aan. Zijn houding maakt haar nieuwsgierig. Er komt een diepgaand gesprek, dat vertrekt vanuit een gewone vraag: ‘Kan je me wat drinken geven?’

Denk aan de overspelige vrouw die van Jezus mocht horen: ‘Ook ik veroordeel u niet.’ …


Als ik nu terugdenk aan de Alpha cursussen die zijn doorgegaan, dan zie ik dat er met enkele deelnemers een band is gegroeid die standhoudt. Het verlangen om verder te gaan, heeft ertoe geleid dat we verder bleven samenkomen. We hebben daarbij eerst het Johannes-evangelie als basis gebruikt en daarna zijn we overgeschakeld naar de kernwaarden. Het is ons verlangen dat we bij die kernthema´s nadenken of en in hoeverre ons leven en de BuurtBar werking een levende realiteit zijn.

Ik ervaar dat als verrijkend voor mezelf om daar intens mee bezig te zijn. Leef ik hoopvol? Leef ik vreugdevol? Leef ik geduldig en meelevend? Leef ik vergevensgezind? Wordt mijn leven gekenmerkt door zelfbeheersing en nederigheid?

In hoeverre ervaren mensen in de BuurtBar-werking iets van deze waarden? Hoe kunnen we hierin groeien?

Om mij gelukkig te voelen heb ik er nood aan om iets te mogen betekenen. De mogelijkheid die de BuurtBar mij biedt om mijn gaven te gebruiken geeft dan ook veel voldoening.'